Оригинал (Original)
Автори: Колибаров, Д. С.
Заглавие: Актуални перспективи и възможности за използване на БЛС в системата за национална сигурност
Ключови думи: безпилотни летателни системи, система за национална сигурност

Абстракт: Разгледани са перспективите и възможностите на БЛА в концепцията на центъра за повишаване на квалификацията и развитие на БЛА ,като част от системата за национална сигурност

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 63, 2021, България, ISBN ISSNOnline: 2367-8569
  Autors: K, D. S.
  Title: UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (UAS) INTEGRATION IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM –CURRENT OPPORTUNITIES
  Keywords: Unmanned aircraft systems (UAS), National Security System

  Abstract: The following report studies the opportunities of unmanned aerial vehicles as regards the concept of the Professional Development Center and the development of UAVs as part of the National Security System

  References

   Issue

   , pp. 63, 2021, Bulgaria, ISBN ISSNOnline: 2367-8569

   Вид: публикация в национален форум