Оригинал (Original)
Автори: Колибаров, Д. С.
Заглавие: Оптимизиране на нормативни изисквания и процедури при проектиране и експлоатация на летателна площадка
Ключови думи: нормативни изисквания и процедури, летателна плошадка

Абстракт: Направен е анализ за оптимизиране на тенденциите и изискванията за проектиране, изграждане, стандартизиране и сертифициране на летателна площадка, съобразно европейските и национални нормативни изисквания и наредби.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 59, 2021, България, ISBN ISSNOnline: 2367-8569
  Autors: K, D. S.
  Title: OPTIMIZATION OF REGULATORY REQUIREMENTS AND PROCEDURES IN THE AIRFIELD DESIGN AND OPERATION
  Keywords: regulatory requirements and proceduresр, airfield

  Abstract: The following report presents the results obtained from an optimization analysis of the requirements and trends in airfield design, construction, standardization and certification in compliance with the European and national regulations and procedures.

  References

   Issue

   , pp. 59, 2021, Bulgaria, ISBN ISSNOnline: 2367-8569

   Вид: публикация в национален форум