Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Илиев, Р. С.
Заглавие: Опитно изследване на работни колела на вятърна турбина тип Дариус
Ключови думи: вятърна турбина Дариус, работни лопатки, опитни изследвания

Абстракт: В работата са представени резултати от опитни изследвания на вертикална вятърна турбина тип Дариус. Изследвано е влиянието на вида на работните лопатки върху характеристиките на турбината. Анализирани са резултатите от направените изследвания, които са сравнени с резултати от числено изследване. На тази основа са формулирани насоки за практическото приложение на получените резултати.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2019, 1314 – 5371, стр. стр. 278-284, 2019, България,
  Autors: Obretenov, V. S., Iliev, R. S.
  Title: Experimental study of Darrieus wind turbine runners
  Keywords: Darrieus wind turbine, blades, experimental investigation, characteristics

  Abstract: The results of experimental studies of a Darius vertical wind turbine are presented in the paper. The influence of the type of working blades on the characteristics of the turbine has been investigated. The results of the studies carried out, which were compared to numerical survey results, were analysed. On this basis, guidelines are formulated for the practical application of the results obtained.

  References

   Issue

   Proceedings of XXIV Scientific conference FPEPM 2019, 2019, 1314 – 5371, pp. 278-284, 2019, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.