Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Илиев, Р. С.
Заглавие: Нова моделна вятърна турбина с вертикална ос
Ключови думи: вятърна турбина, стенд, опитни изследвания, характеристики

Абстракт: В работата са представени резултати от изследвания, насочени към създаването на нов моделен блок към стенд №7 в лаборатория ХЕХТ на ТУ-София. Описана е аеродинамичната схема на стенда и моделния блок, конструктивните особености на моделната турбина с вертикална ос и измервателната апаратура. Анализирани са възможностите за провеждане на опитни изследвания с новата турбина. Представени са и резултати от проведени опитни изследвания с новата турбина.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2018, ISSN 1314 – 5371, стр. стр. 287-294, 2018, България,
  Autors: Obretenov, V. S., Iliev, R. S.
  Title: А new model vertical axis wind turbine
  Keywords: wind turbine, test rig, experimental investigation, characteristics

  Abstract: The work presents results of research aimed at the creation of a new model block to a stand №7 in the HEHT laboratory of TU-Sofia. Described is the aerodynamic scheme of the stand and model block, the design features of the model vertical axis wind turbine and the measuring equipment. The possibilities for conducting experimental tests with the new turbine are analyzed. Also presented are the results of the experimental tests conducted with the new turbine

  References

   Issue

   Proceedings of XXIII Scientific conference FPEPM 2018, vol. 2, 2018, ISSN 1314 – 5371, pp. 287-294, 2018, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.