Оригинал (Original)
Автори: Чакъров, T. Н., Обретенов, В. С., Илиев, Р. С.
Заглавие: Хибриден вентилатор
Ключови думи: осов, центробежен, хибриден вентилатор, характеристики, ефективност

Абстракт: На основата на резултати от изследвания, насочени към създаване на високоефективни вентилатори е синтезирана проточна част на хибриден вентилатор, съставен от две последователно свързани степени – осова със сдвоена лопатъчна система и центробежна. Анализирани са конструктивните особености, хидродинамичните характеристики и възможностите за ефективна работа на този nвентилатор. Синтезът на лопатъчните системи на двете стъпала е направен чрез използването на оригинален софтуер. Особено внимание е отделено на зоната между двете стъпала с оглед осигуряването на оптимални условия за работа на центробежното работно колело.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2015, том 2, стр. стр. 131-138, 2015, България,
  Autors: Chakarov, T. N., Obretenov, V. S., Iliev, R. S.
  Title: Hybrid Fan
  Keywords: axial, centrifugal, hybrid fan, characteristics, еfficiency

  Abstract: Based on the results of research aimed tо creating a highеfficient fans is synthesized flow of the hybrid fan, composed of two-level stages - with twin axial vane and centrifugal system. Analyzed are design features, hydrodynamic characteristics and capabilities for efficient operation of the fan. The synthesis of the vane systems of both stages is made using original software. Particular attention is paid to the area between the two stages in order to ensure optimal conditions for the centrifugal runner.

  References

   Issue

   Proceedings of XX Scientific conference FPEPM 2015, vol. 2, 2015, vol. 2, pp. 131-138, 2015, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.