Оригинал (Original)
Автори: Обретенов, В. С., Илиев, Р. С.
Заглавие: Синтез на работно колело на хидрокинетична турбина с вертикална ос
Ключови думи: хидрокинетична турбина, работно колело, лопатъчна система, профил на лопатка

Абстракт: В работата са представени резултати от изследвания, насочени към създаването на ефективно работно колело на хидрокинетична турбина тип Дариус посредством последователното прилагане на задачите за синтез на геометрията на лопатъчната система и анализ течението през нея. На основата на резултатите от планиран числен експеримент са определени оптималните стойности на някои важни параметри на лопатъчната система. Представени са резултати от числено изследване на обтичането на работното колело от водното течение.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от научна конференция ЕМФ’2017, ISSN 1314-5371, том 2, стр. стр. 69-75, 2017, България,
  Autors: Obretenov, V. S., Iliev, R. S.
  Title: Synthesis of Runner of Vertical Hydrokinetic Turbine
  Keywords: hydrokinetic turbine, runner, blade system, blade profile

  Abstract: The paper presents the results of research aimed at creating an effective runner of a Darius hydrokinetic turbine through the consecutive implementation of the tasks of synthesis of the geometry of the blade system and analysis of the flow through it. On the basis of the results of a planned numerical experiment the optimal values of some important parameters of the blade system were determined. The results of a numerical study of the flow of the runner from the water flow are presented.

  References

   Issue

   EMF'2017, 2017, ISSN 1314-5371, vol. 2, pp. 69-75, 2017, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.