11039

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11040

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
501 Киров, В. И., Янакиев,О., ОТКАЗИ И РЕМОНТ НА КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ С ХИДРАВЛИЧНО УСИЛВАНЕ (2010)
502 Кунчев, Л. П., Павлов, Н. Л., МОДЕЛИРАНЕ КОМФОРТА НА ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛ С РАМЕННО ОКАЧВАНЕ ОТЧИТАЙКИ НАДПОДРЕСОРЕНИТЕ МАСИ (2010)
503 Неделчев, К. И., ВЛИЯНИЕ НА ЗАКРЕПВАНЕТО И НАТОВАРВАНЕТО ВЪРХУ НАПРЕЖЕНИЯТА В ПОДВИЖНАТА СКОБА НА ДИСКОВ СПИРАЧЕН МЕХАНИЗЪМ (2010)
504 Николов, В. Н., Амбарев, К. М., МОДЕЛИРАНЕ НА ГАЗООБМЕНА В ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ (2010)
505 HLEBARSKI, D. A., ON THE CRITERIA FOR OPTIMAL CALCULATIONS OF DIAPHRAGM SPRINGS OF CLUTCHES OF WHEELED AND TRACKED MACHINES (2010)
506 Ангелов,И., Славов,В., Читаков, С. Б., ДИНАМИКА НА МАНИПУЛАТОР „ВЕРСО” (2010)
507 Генов, Ю. А., Арнаудов, К. С., Ташков, С. Т., ОТНОСНО ЛИНЕАРИЗАЦИЯТА НА ОКАЧВАНЕТО ПРИ ДИНАМИЧНИЯ МОДЕЛ НА „ЧЕТВЪРТ АВТОМОБИЛ” (2010)
508 Игнатов,И., Кралов, И. М., Синапов, П. В., КОНСТРУКТИВЕН И ТЕХНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА МИКРОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ (МЕМС) ЗА АКУМУЛИРАНЕ НА ЗВУКОВА ЕНЕРГИЯ (2010)
509 ILIEV, V. G., DYNAMIC ANALYSIS OF STRUCTURES BY FINITE ELEMENT METHOD DURING RELATIVE MOTION (2010)
510 Лазов, Л. Д., МОДУЛЕН МНОГОКАНАЛЕН ТЕНЗОМЕТРИЧЕН УСИЛВАТЕЛ (2010)
511 Мухтаров, И. В., Лазов, Л. Д., Кузманова,И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ В ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЕН ТРЪБЕН ЕЛЕМЕНТ (2010)
512 PEYKOVA, M. D., FUZZY LOGIC IN CONTROL OF THE DISTANCE BETWEEN TWO MOVING OBJECTS (2010)
513 PEYKOVA, M. D., ANGELOV ,J., PEJKOVA,L., CONTROL OF THE MOVING OBJECTS USING THE NEURAL NETWORKS TOOLS (2010)
514 PEYKOVA, M. D., GEORGIEVA, S. D., CLUSTERING OF ROTATION FOR APPLICATION IN GEARING (2010)
515 Синапов, П. В., Полихронов, Г. Т., Дунчев, Г. К., Кралов, И. М., Неделчев, К. И., САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ В СИСТЕМИ С МЕТАЛОКЕРАМИЧНИ ФРИКЦИОННИ ДВОЙКИ (2010)
516 Читаков, С. Б., Славов,В., Ангелов,И., Славова,И., ЗВУКОВИ ТРЕПТЕНИЯ НА КОЛООС С ГУМЕНИ ЕЛАСТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ МЕЖДУ БАНДАЖА И КОЛЕЛОТО (2010)
517 Славов.В., Читаков, С. Б., Ангелов,И., Славова,И., ВИБРОАКУСТИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ГУМЕНО-МЕТАЛНА КОЛООС И НА МЕТАЛЕН БАНДАЖ (2010)
518 Николов, Н. Д., Пресмятане на остатъчни напрежения и деформации в отливки по метод на крайните елементи с програмен пакет ANSYS (2009)
519 Toshkov, E. T., Structural and electro-physical parameters of n-GaAs (2015)
520 Андонов,А., Михова,М., Димкин,П., АНАЛИЗ НА БЕЗОПАСТНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНА ЛОКОМОТИВНА СИГНАЛИЗАЦИЯ (2010)
521 Атмаджова,Д., ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВАГОН МНОГОТЕЛНИ СИСТЕМИ И БИФУРКАЦИОНЕН АНАЛИЗ (2010)
522 DAMIANOV, B. A., KRASTEV, O. M., IVANOV,P., ECOLOGY AND ECOLOGICAL ASPECTS BY USING OF BIOFUELS IN TRANSPORT SYSTEMS (2010)
523 Дамянов, Б. А., Гетов,Ге., Иванов,П., Гетов,Га., АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИ ПЪТНИ ИЗПИТАНИЯ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО С ГОРИВО Е10 (2010)
524 Велков, К. Х., БАЛАНС НА ЕНЕРГИЯТА ПРИ ХИБРИДНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА (2010)
525 Велков, К. Х., Велков,К., АНАЛИЗ НА ОБЛАСТИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕНЕРГОАКУМУЛАТОРИ ПРИ ХИБРИДНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА (2010)
526 Велков, К. Х., ВЛИЯНИЕ НА СПИРАЧНИЯ ПРОЦЕС ВЪРХУ ВЕРТИКАЛНОТО НАТОВАРВАНЕ НА ВАГОННИТЕ КОЛЕЛА (2010)
527 Велков, К. Х., С. П., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ НАЛЯГАНЕТО В СПИРАЧНИТЕ ЦИЛИНДРИ И ТОВА В ЗАПАСНИЯ РЕЗЕРВОАР (2010)
528 Кръстев, О. М., Василев, Б. И., ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАВИГАЦИОННАТА СИСТЕМА EGNOS В ЖЕЛЕЗАПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (2010)
529 Николов,В., РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАГОННИ ХОДОВИ ЧАСТИ И СПИРАЧНИ СИСТЕМИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (2010)
530 Попов, Г. И., Христова,М., Христов,Х., Михова,Д., БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕКО-МАШИННИЯ ИНТЕРФЕЙС В ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ (2010)
531 Славчев, С. С., Стоилов, В. М., Вълчева,Ц., МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА НАПРЕЖЕНИЯТА ПРИ СТАТИЧНО НАТОВАРВАНЕ НА ВАГОНИТЕ (2010)
532 Стоилов, В. М., Славчев, С. С., Чанков, Е. С., Георгиева,К., МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СРАВНИТЕЛНИЯ ПОДХОД ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ЯКОСТТА НА ВАГОННИ КОШОВЕ (2010)
533 Стоилова, С. Д., Цонева,М., МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОВАРНИТЕ ВЛАКОВЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА (2010)
534 Стоянов,В., Ненов,В., ИЗСЛЕДВАНE И ПРОЕКТИРАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ВРЪЗКИ НА ПЪТНИЧЕСКА ТАЛИГА ТИП GP 200 (2010)
535 Боянов,Ю., Момов, А. Л., ОТ ЕРГОНОМИЯ КЪМ ЕРГОНОМИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ДИСПЕЧЕРСКОТО РАБОТНО МЯСТО В ТРАНСПОРТА (2010)
536 Yordanov, D. E., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Energy Consumption Monitoring of FPGA Controller (2022)
537 Мартинов, С. В., МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕСТОЯ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА В ГАРОВ КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ С ОТЧИТАНЕ НА СЛУЧАЙНИЯ ХАРАКТЕР НА ПРОЦЕСИТЕ (2010)
538 Мартинов, С. В., МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛОЩТА НА ГАРОВ КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ (2010)
539 Маджарски, Е. М., Младенов,Г., Дамянов,И., Стоянов,Д., ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ НА КРЪГОВОТО ДВИЖЕНИЕ НА РУСКИ ПАМЕТНИК В ГРАД СОФИЯ (2010)
540 Ivanov, G. I., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Static and Transient Characteristics of Hybrid HTS Coils (2022)
541 Пенчев, С. И., Марчев,А., ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЕРОДИНАМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРИЛО СЪС СКОСЕНИ КРАИЩА (2010)
542 WITTENBURG,J., DIRECT KINEMATICS OF THE GENERAL STEWART PLATFORM (2009)
543 VASSILEV, B. I., VASSILEVA,B., EGNOS AND ITS PERFORMANCE CHARACTERISTICS (2009)
544 Андреев,В., ВЪРХУ НАЧАЛОТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО АВИАЦИОННА МЕТЕОРОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ (2009)
545 Боянов,Ю., Момов, А. Л., НАТОВАРЕНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО НА АВИОДИСПЕЧЕР И НЯКОИ ЕРГОНОМИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕТО МУ: ОСНОВНИ ЕРГОНОМИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО НА ДИСПЕЧЕРА (2009)
546 Георгиев, К. К., Андонова, М. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АВИАЦИОННИ СЪБИТИЯ НА БАЗАТА НА ВЕРОЯТНОСТЕН АНАЛИЗ НА РИСКА (2009)
547 Гешев, Д. Н., ИЗИСКВАНИЯ НА JAR-FCL КЪМ ТЕОРЕТИЧНАТА ПОДГОТОВКА, НЕОБХОДИМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСБНОСТ НА ПИЛОТИ ЗА ГРАЖДАНСКАТА АВИАЦИЯ (2009)
548 Гешев, Д. Н., Черногоров,Б., Дончев,Т., Ирманов,Т., Калчев,Б., Клинчарски,О., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА УСТАНОВКА ЗА ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ОБТИЧАНЕТО В АЕРОДНАМИЧНА ТРЪБА ЗА МАЛКИ СКОРОСТИ ПО МЕТОДА НА ДИМНИТЕ СТРУЙКИ (2009)
549 ILIEV, V. G., GEORGIEV, K. K., SERBEZOV, V. S., ASSESSMENT OF IMPACT LOAD CURVE OF BOEING 747-400 (2009)
550 Коробко, И. Е., Маринова,П., ПРЕДПОСТАВКИ ЗА МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ КОНФЛИКТИ (2009)