Оригинал (Original)
Автори: Йорданов, М. Г., Зюмбилев И.А.
Заглавие: Структура и свойства на йонно карбонитрирани стомани – методическа разработка на лабораторно упражнение
Ключови думи: йонно карбонитриране, лабораторно упражнение, методическа ра

Абстракт: Представена е методическа разработка на лабораторно упражнение по йонно карбонитриране съобразно основните дидактически изисквания. Целите на упражнението са формулирани съобразно таксономията на Блум. Използвани са активни глаголи за изграждане на конкретни професионални умения у студентите. Акцент се поставя върху самостоятелната им работа, изразяваща се в: предварителната им подготовка за упражнението; активност при решаване на поставените задачи за изпълнение по време на лабораторното упражнение; формулиране на изводи от получените резултати.

Библиография

  1. Yordanov M.G., Zumbilev I.A., 2012, STRUCTURE AND PROPERTIES OF ION CARBONITRIDING STEELS METHODICAL DEVELOPMENT OF A LABORATORY EXERCISEстомани – методическа разработка на лабораторно упражнение, Кavarna, Bulgaria, 21-23 september 2012, <Sofia>, TU-Sofia

Издание

"Образователни технологии 2012", 2012, България, Каварна

Пълен текст на публикацията

Autors: Yordanov, M. G., Zumbilev I.A.
Title: STRUCTURE AND PROPERTIES OF ION CARBONITRIDING STEELS METHODICAL DEVELOPMENT OF A LABORATORY EXERCISE
Keywords: Ion carbonitriding, laboratory exercise, methodical development, didactic requirement, taxonomy of Blum, conversely connection

Abstract: A methodical development of a laboratory exercise for ion carbonitriding are presenting in conformity with basic didactic requirement. Purposes exercise is wording conformity taxonomy of Blum. Active verbs is using to building particular professional skills in the students. Accent is setting on his independent work, which is expressing in: preliminarily preparation to the exercise; activity to resolve particular problems in same exercise and work out in conclusions

References

  1. Yordanov M.G., Zumbilev I.A., 2012, STRUCTURE AND PROPERTIES OF ION CARBONITRIDING STEELS METHODICAL DEVELOPMENT OF A LABORATORY EXERCISEстомани – методическа разработка на лабораторно упражнение, Кavarna, Bulgaria, 21-23 september 2012, <Sofia>, TU-Sofia

Issue

Educational Technology 2012, 2012, Bulgaria, Kavarna

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум