Оригинал (Original)
Автори: Йорданов, М. Г., Илиева М.Д., Зюмбилев И.А.
Заглавие: Електрохимично поведение на стомана след йонно карбонитриране с газ Коргон 18
Ключови думи: Йонно карбонитриране, Коргон®18, електрохимична корозия, Арм

Абстракт: В работата е изследвано влиянието на карбонитрирането в нискотемпературна плазма с газ Коргон®18 върху електрохимичното поведение на легираните с хром стомани 4Х5МФС, Х12МФ, Ramax S и на Армко желязо. Получените резултати показват, че йонното карбонитриране с Коргон®18 може да се прилага като подобряващо корозионните характеристики на Армко желязото и на стоманите 4Х5МФС, Х12МФ и Ramax S в разтвор на NaCl, като степента на нарастване на антикорозионния ефект от карбонитрирането намалява с увеличаване на съдържанието на Cr в стоманата .

Библиография

  1. Йорданов М.Г., Илиева М.Д., Зюмбилев И.А., 2012, Електрохимично поведение на стомана след йонно карбонитриране с газ Коргон 18, Сливен, България, 29 юни - 1 юли 2012, <Варна>, ТУ-Варна

Издание

"Машинни науки 2012", 2012, България, Сливен

Пълен текст на публикацията

Autors: Yordanov, M. G., Ilieva M.D., Zumbilev I.A.
Title: ELECTROCHEMISTRY BEHAVIOR OF STEELS AFTER YON CARBONITRIDING WITH CORGON® 18 GAS MIXTURE
Keywords: Yon carbonitriding, Corgon® 18, corrosion resistance, Armco-iron, steels, Ramax S 4Ch5МFS, Ch12МF

Abstract: The purpose of this work is to investigate the influence of carbonitriding in low temperature plasma in the treating medium of ammonia and Corgon® 18 gas mixture (82% Ar and 18%CO2) gases on the corrosion properties of Armco-iron and 4Ch5МFS, Ch12МF and Ramax S steesls. The obtained results indicate that yon carbonitriding process with Corgon® 18 gas mixture, can be successfully used as an process for corrosion resistance of Armco-iron and chromium alloyed stels 4Ch5МFS, Ch12МF and Ramax S .

References

  1. Йорданов М.Г., Илиева М.Д., Зюмбилев И.А., 2012, Електрохимично поведение на стомана след йонно карбонитриране с газ Коргон 18, Сливен, България, 29 юни - 1 юли 2012, <Варна>, ТУ-Варна

Issue

Machine sciences 2012, 2012, Bulgaria, Sliven

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум