Оригинал (Original)
Автори: Зюмбилев, И. А.
Заглавие: Относно карбонитрирането на материали в нискотемпературна плазма
Ключови думи: Плазма , карбонитриране, Армко-желязо, стомана 25ХГСНМА

Абстракт: В настоящата работа се изследва влиянието на карбонитрирането в нискотемпературна плазма в обработваща среда от амоняк и коргон ( 82 % Ar и 18% CO2 ) върху повърхностната твърдост и общата дебелина на карбонитрирания слой на Армко- желязо и на стомана 25ХГСНМА. Получените резултати показват, че газ коргон със съдържание на 82 % Ar и 18% CO2 може успешно да се използва като индиректен носител на въглерод при процеса на карбонитриране в ниско температурна плазма

Библиография

  1. Зюмбилев, И., 2011, Относно карбонитрирането на материали в нискотемпературна плазма, Машиностроене и машинознание, том 14, стр. стр. стр.55-60

Издание

Машиностроене и машинознание, брой 14, стр. стр. 55, 2011, България, Варна, ТУ-Варна

Издателските права се държат от ТУ-Варна

Пълен текст на публикацията

Autors: Zumbilev I. A.
Title: ABOUT CARBONITRIDING OF MATERIALS IN LOW TEMPERATURE PLASMA
Keywords: Plasma, carbonitriding, Armco-iron, 25CrMnSWiNiMo steel

Abstract: The purpose of this work is to investigate the influence of carbonitriding in low temperature plasma in the treating medium of ammonia and corgon (82% Ar and 18%CO2) gases on the surface hardness and total thickness of the carbonitrided layer of Armco-iron and 25CrMnSWiNiMo steel. The obtained results indicate that corgon gas, containing 82 % Ar и 18% CO2, can be successfully used as an indirect carbon carrier in the process of carbonitriding in low temperature plasma.

References

  1. Зюмбилев, И., 2011, Относно карбонитрирането на материали в нискотемпературна плазма, Машиностроене и машинознание, том 14, стр. стр. стр.55-60

Issue

Machinebuilding and science of machins, issue 14, pp. 55, 2011, Bulgaria, Varna, TU-Varna

Copyright ТУ-Варна

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум