Оригинал (Original)
Автори: Теодор Ъков., Цочев, Г. Р.
Заглавие: Интернет света Храм Лайт - бързина и лекота за развитие на личностните качества
Ключови думи: клиент-сървър система, интернет игра, MOBA игра

Абстракт: Проявлението на психологията при компютърните науки се оказва основна цел за развитие в сферата. Скорошно изследване представи начин за потискане на халюцинаторните симптоми на пациенти с параноидна шизофрения чрез видеоигра. Вдъхновявайки, то посочва подходите за изработването на тренажор за здравите хора, който да развие интуицията и контрола над емоциите. Hram Light е онлайн игра за много играчи в реално време разработена на C++, която обгръща идеите за развитие на интуицията и рефлексите, както и за създаването на конкурентна среда с нови идеи за внедряване и изследване на TCP. Проектът породи библиотека на ниско ниво, разрешаваща мрежови и математически проблеми в двуизмерното пространство.

Библиография

  Издание

  XVIII Национална младежка научно-практическа конференция 2021, стр. стр. 16-22, 2021, България, София, ISSN 1314-8931
  Autors: Teodor Ukov., Tsochev, G. R.
  Title: Internet world Hram Light - speed and ease of development of personal qualities
  Keywords: client-server system, internate game, MOBA game

  Abstract: The manifestation of psychology in computer science is proving to be a major goal for development in the field. A recent study presented a way to suppress hallucinatory symptoms in patients with paranoid schizophrenia through video games. Inspiring, it points out the approaches for making a simulator for healthy people, which will develop intuition and control over emotions. Hram Light is an online game for many players in real time developed in C ++, which embraces the ideas of developing intuition and reflexes, as well as creating a competitive environment with new ideas for implementing and exploring TCP. The project created a low-level library that solves network and mathematical problems in two-dimensional space.

  References

   Issue

   XVIII National Youth Scientific and Practical Conference 2021, pp. 16-22, 2021, Bulgaria, Sofia, ISSN 1314-8931

   Вид: публикация в национален форум