Оригинал (Original)
Автори: Теодор Ъков., Цочев, Г. Р.
Заглавие: Измерване на пропускателна способност на новосъздадена клиент-сървър система
Ключови думи: пропускателна способност, клиент-сървър система, TCP, товаро

Абстракт: Пропускателната способност е от основно значение за компютърни игри, които се играят в мрежа. Измерването на пропускателната способност може да стане с много средства. Пропускателна способност е отношението на успешно транспортирана памет за единица време. В статията е представен подход за измерване на пропускателната способност на новосъздадена клиент-сървър система. Изследваната система представлява игра - Hram Light. Предложеният подход може да бъде използва и за други подобни системи тип MOBA игри

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, том 2, брой 44, стр. стр. 95-100, 2021, България, София, Технически Университет - София, ISSN 1313-7530
  Autors: Teodor Ukov., Tsochev, G. R.
  Title: Measurement of throughput of a newly created client-server system
  Keywords: throughput, client-server system, TCP, payload, MOBA game

  Abstract: Throughput is essential for computer games that are played online. Throughput measurement can be done by many means. Throughput is the ratio of successfully transported memory per unit time. The article presents an approach for measuring the throughput of a newly created client-server system. The system under study is a game - Hram Light. The proposed approach can be used for other similar systems such as MOBA games.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, vol. 44, issue 44, pp. 95-100, 2021, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISSN 1313-7530

   Вид: статия в списание