Оригинал (Original)
Автори: Велев, М. С., Цветанова, А. И.
Заглавие: ПОДХОД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА АУТСОРСИНГА ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МАСОВА КЪСТАМИЗАЦИЯ
Ключови думи: масова къстамизация, аутсорсинг, модули, подход

Библиография

  Издание

  Международна юбилейна научна конференция: „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж”’, том VI, стр. стр. 390-397, 2011, България, Свищов, Академично издателство "Ценов"

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Velev, M. S., Tsvetanova, A. I.
  Title: APPLYING OUTSOURCING APPROACH IN MASS CUSTOMIZATION
  Keywords: mass customization, outsource, modules, approach

  References

   Issue

   Economics and Management in the 21st Century - Solutions for Sustainability and Growth, vol. VI, pp. 390-397, 2011, Bulgaria, Svishtov, Tsenov Academic Publishing House

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум