Autors: Nikolov, D. N., Manolov, E. D., Pissoort, D.
Title: Modeling and Simulation of PiezoeIectric Energy Harvesting Power Supply Chip
Keywords: Energy harvesting, High-level modeling, Simulink

Abstract: В статията са представени предварителните резултати от изследването, анализа, моделирането и симулацията на интегралната схема за захранване от околната среда LTC 3588 на Linear Technology. Разработен е Simulink модел от високо ниво, основаващ се на функционален анализ на пиезоелектрическия преобразувател и на известното от литературата математическо описание на понижаващия преобразувател. Моделът ще се използва за предвиждане на поведението на пиезоелектрични устройства за захранване от околната среда. Той е изследван за типичните приложения на интегралната схема. Получените резулта

References

    Issue

    XI Национална Конференция с Международно Участие "Електроника 2012", pp. 11-16, 2012, Bulgaria,

    Full text of the publication

    Вид: публикация в международен форум