Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, Н. Й.
Заглавие: ВЛИЯНИЕ НА РЕЖИМНИТЕ И КОНСТРУКТИВНИ ПАРАМЕТРИ НА ВИХРОВА ГАЗОВА ГОРЕЛКА ВЪРХУ ОСНОВНИТЕ РАЗМЕРИ И ФОРМАТА
Ключови думи: Инжекционен факел, горене, завъртян газов факел, радиална ст

Абстракт: Настоящата разработка включва изследване на ефекта на получаване на газов инжекционен плоско- пламъчен факел от правоточен газов инжекционен факел. Целта на изследването е проучване на влиянието на конструкцията на горелката върху формата на факела и горивния процес. Проведени са натурни експерименти и са получени чрез пряко фотографиране, реални профили на радиални газови струи.

Библиография

  Издание

  сп. Топлотехника, том 1, брой 2, стр. стр. 35, 2011, България, Сливен, ТУ-Варна

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Krystev, N. J.
  Title: INFLUENCE OF SOME REGIME AND CONSTRUCTIVE PARAMETERS OF SWIRL-ING BURNING DEVICE ON MAIN SHAPE AND DIMENSIONS
  Keywords: Injection torch, burning, swirling gas torch, radial jet.

  Abstract: This paper includes a study of the effect of obtaining a gas injection flat-flame torch from the single linear flame. The aim of the study is exploring the impact of burning design on the flame shape and combustion. Some experiments were conducted in laboratory conditions. Real radial profiles of gas jets are obtained by direct photography.

  References

   Issue

   sp. Toplotehnika, vol. second, issue 2, pp. 35, 2011, Bulgaria, Sliven, TU-Varna

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание