Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, Н. Й.
Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНЖЕКЦИОННА ГАЗОВА РАДИАЛНА СТРУЯ В ГОРИВНАТА ПРАКТИКА
Ключови думи: Радиална струя, горене, завъртян газов факел

Абстракт: В настоящата работа са представени резултати целящи демонстрация на възможността да бъде създадена радиална струя при неизотермични условия, с енергоносител – газово гориво. Проведени са експерименти в лабораторни условия и са получени реални профили на радиални газови струи.

Библиография

  Издание

  сп. Топлотехника, том 1, брой 1, стр. стр. 20, 2010, България, Сливен, ТУ-Варна

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Krystev, N. J.
  Title: POSSIBILITIES FOR USAGE OF GAS INJECTION RADIAL JET
  Keywords: Radial jet, burning, swirled gaseous torch

  Abstract: This work presents results demonstrating the ability to create radial jet at not isothermal conditions with energy source – gaseous fuel. The experiments were conducted under laboratory conditions. During the research were obtained realistic radial profiles of gas jets.

  References

   Issue

   Heat engineering, vol. first, issue 1, pp. 20, 2010, Bulgaria, Sliven, TU-Varna

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание