Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, Д. А., Гълъбов, В. Т.
Заглавие: Особености на модела на фант от втори ред при речеобразуването
Ключови думи: системи с речева комуникация, модел на Фант, фаза на отворен

Абстракт: Процесът на речеобразуване се описва с модела на Фант, който приема, че процесът е от типа "импулсен източник - филтър". За определяне на параметрите на филтъра съществуват множество методи, повечето от които изискват приемането на хипотезата за линеен чистополюсен филтър. В статията се демонстрира, че моделът на Фант обяснява някои феномени на речеобразуването, като влошена разбираемост например

Библиография

  1. Chiba, T., Kajiyama, M., 1995, The Vowel, Its Nature and Structurе, Tokyo, Tokyo-Kaiseikan
  2. Fant, G., 1990, Acoustic Theory of Speech Production, 7th ed., Hauge, Mouton & Co
  3. Hayes, M., 1999, Schaums's Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing, Singapore, McGraw-Hill
  4. Rabiner, L., Schafer, R., 1992, Digital Processing of Speech signals, New Jersey, Prentice-Hall Inc
  5. Stevens, K., Hirano, M., 1991, Vocal Fold Physiology, Tokyo, U.P. Tokyo

Издание

Годишник на ТУ-София, том 62, брой 2, стр. стр. 181-188, 2012, България, София, Издателство на ТУ-София

Пълен текст на публикацията

Autors: Damyanov, D. A., Galabov, V. T.
Title: Charecteristics the model of fant of second order on speech production
Keywords: speech communication systems, model of Fant, phase of open glottis, man-machine systems

Abstract: The speech production process is described by the model of Fant, which utilizes the "pulse driver - filter" model. When estimating the coefficients of the filter, one can use many methods, most of which assume an all-pole filter. As it is stated in this paper, the model of Fant explains some of the phenomena of speech production as poor intelligibility for example

References

  1. Chiba, T., Kajiyama, M., 1995, The Vowel, Its Nature and Structurе, Tokyo, Tokyo-Kaiseikan
  2. Fant, G., 1990, Acoustic Theory of Speech Production, 7th ed., Hauge, Mouton & Co
  3. Hayes, M., 1999, Schaums's Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing, Singapore, McGraw-Hill
  4. Rabiner, L., Schafer, R., 1992, Digital Processing of Speech signals, New Jersey, Prentice-Hall Inc
  5. Stevens, K., Hirano, M., 1991, Vocal Fold Physiology, Tokyo, U.P. Tokyo

Issue

Proceedings of TU-Sofia vol 62, vol. second, issue 2, pp. 181-188, 2012, Bulgaria, Sofia, Publisher House of TU-Sofia

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание