Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, Д. А., Гълъбов, В. Т.
Заглавие: Анализ на влиянието на времетраенето на фазата на отворен глотис върху спектралните характеристики на процеса на фонация
Ключови думи: системи с речева комуникация, модел на Фант, фаза на отворен

Абстракт: Процесът на фонация, като част от речеобразуването, се описва от множество модели на генериране на реч. Повечето методи за определяне на параметрите на филтъра изискват приемането на хипотезата за линеен чистополюсен филтър. В статията се демонстрира, че моделът на Фант обяснява някои феномени на речеобразуването, наблюдавани при промяна на моментното психофизиологическо състояние на човека. Такива са изменението на отношенията на амплитудите на формантните честоти (по-дрезгав или по-звънтящ глас) и др.

Библиография

 1. Тилков, Д., Бояджиев, Т.,, 1990, Българска фонетика, София, Наука и изкуство
 2. Birbaumer, N., Schmitt, R.F., 1996, Biologosche Psyhologiе, 7the ed., Berlin, Springer
 3. Ekman, P., Friesen W.,, 1978, The Facial Action Coding System, San Francisco, Consulting Psychologists Press
 4. Fant, G., 1990, Acoustic Theory of Speech Production, 7the ed., Hauge, Mouton & Co
 5. Flannagan, J., 1992, Speech Analysis, Synthesis and Perception, 4the ed., Berlin, Springer
 6. Gazzaniga, M., 1995, The Cognitive Neuroscience, New York, MIT Press
 7. Hayes, M.,, 1999, Schaums's Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing, Singapore, McGraw-Hill
 8. Pickett, J.M., 1989, The Sounds of speech communication, 2the ed., Baltimore, University Park Press
 9. Rabiner, L., Schafer, R., 1992, Digital Processing of Speech signals, New Jersey, Prentice-Hall
 10. Titze, Ingo R., 1984, Parameterization of the glottal area, glottal flow, and the vocal fold contact area, JASA, том 75(2), стр. стр. pp.570-580

Издание

Годишник на ТУ-София, том 62, брой 2, стр. стр. 173-180, 2012, България, София, Издателство на ТУ-София

Пълен текст на публикацията

Autors: Damyanov, D. A., Galabov, V. T.
Title: On the impact of duration of the phase of open glottis on the spectral characteristics of the phonation process
Keywords: speech communication systems, model of Fant, phase of open glottis, man-machine systems

Abstract: The phonation process, as a part of speech production, is described by many models for speech generation. Most of the methods for estimation of the coefficients of the filter, assume an all-pole filter.As it is stated in this paper, the model of Fant explains some of the phenomena of speech production, which can be experienced during change of momentary psychophysical condition of the human being. Such are the ratio of the amplitudes of the formant frequencies (hoarser or more clinking voice).

References

 1. Тилков, Д., Бояджиев, Т.,, 1990, Българска фонетика, София, Наука и изкуство
 2. Birbaumer, N., Schmitt, R.F., 1996, Biologosche Psyhologiе, 7the ed., Berlin, Springer
 3. Ekman, P., Friesen W.,, 1978, The Facial Action Coding System, San Francisco, Consulting Psychologists Press
 4. Fant, G., 1990, Acoustic Theory of Speech Production, 7the ed., Hauge, Mouton & Co
 5. Flannagan, J., 1992, Speech Analysis, Synthesis and Perception, 4the ed., Berlin, Springer
 6. Gazzaniga, M., 1995, The Cognitive Neuroscience, New York, MIT Press
 7. Hayes, M.,, 1999, Schaums's Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing, Singapore, McGraw-Hill
 8. Pickett, J.M., 1989, The Sounds of speech communication, 2the ed., Baltimore, University Park Press
 9. Rabiner, L., Schafer, R., 1992, Digital Processing of Speech signals, New Jersey, Prentice-Hall
 10. Titze, Ingo R., 1984, Parameterization of the glottal area, glottal flow, and the vocal fold contact area, JASA, том 75(2), стр. стр. pp.570-580

Issue

Proceedings of TU-Sofia vol 62, vol. second, issue 2, pp. 173-180, 2012, Bulgaria, Sofia, Publisher House of TU-Sofia

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание