Оригинал (Original)
Автори: Хвърчилков, Д. С., Димитров, В. В., Арнаудов, Д. Д.
Заглавие: Изследване на елементи от система за безконтактно предаване на енергия
Ключови думи: безконтактно предаване на енергия, FEA, Симулация, симулации

Абстракт: Изследване на елементи от система за безконтактно предаване на енергия (Димчо Хвърчилков, Владимир Димитров, Димитър Арнаудов). В доклада е представено изследване на промяната на параметрите в силовите преобразуватели при промяна разстоянието между предавателната и приемната антената в система за безконтактно предаване на енергия. Изследванията са направени при различна геометрия на предавателя и приемника и различно разстояние между тях. Получените резултати са показани в таблици и графики. Направени са изводи за възможността за използване на симулационни методи за предварителен анализ на системи за безконтактно предаване на енергия, както и подбор на приемни и предавателни варианти. За повече информация е-mail: hvarchilkov@gmai.com, тел: +359 896 269 002.

Библиография

  Издание

  Електроника, 2017, България, Sofia

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hvarchilkov, D. S., Dimitrov, V. V., Arnaudov, D. D.
  Title: Examination of wireless power transfer system elements
  Keywords: WPT, wireless power travsfer, FEA, Simulation

  Abstract: Examination of wireless power transfer system (WPT) elements (Dimcho Hvarchilkov, Vladimir Dimitrov, Dimitar Arnaudov). In this paper, the power converter parameters varying due to the distance between the transmission and the receiving coils changing in WPT system is investigated. The examinations are made with different geometry of the transmission and the receiving coil and different distance between them. The results are illustrated in tables and charts. Conclusions about preliminary design of WPT systems, using simulation methods are made and how this approach helps for transmission and receiving devices choice. For additional information, please contact. e-mail: hvarchilkov@gmai.com, Tel:+359 896 269 002.

  References

   Issue

   Electronica, 2017, Bulgaria, Sofia

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум