Оригинал (Original)
Автори: Вачева-Станчева, Г. И., Хинов, Н. Л.
Заглавие: Двупосочни силови преобразуватели за управление на енергийни потоци в електрически транспортни средства (ЕТС)
Ключови думи: двупосочни преобразуватели, енергиен поток, силова електрони

Абстракт: В работата са разгледани различни схемни варианти на преобразуватели на електрическа енергия с приложение в електротранспортни средства. Това са различни топологии на двупосочни преобразуватели за заряд и разряд на елементи за съхранение на енергията. Представени са два типа - с и без галванично разделяне. Показани са изрази за определяне загубите в схемните елементи на преобразувателите. Направено е сравнение по различни показатели, което е полезно при избора на различни концепции и схеми за реализиране на електротранспортни средства за конкретни нужди и приложения.

Библиография

  Издание

  Електроника 2016, 2016, България, София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Vacheva, G. I., Hinov, N. L.
  Title: Bi-directional power converters for control of energy flux in electrical transport vehicles
  Keywords: Bi-directional converters, energy flux, power electronics, electrical transport vehicles

  Abstract: In the following work are reviewed various schemes of converters of electrical energy with application in the electrically driven vehicles. The schemas represent divers topologies of bi-directional converters for charge and discharge of components meant to store energy. The two following types are represented – with galvanic isolation and without it. Included in the work are presented equations for defining the losses in the conjunct components of the converters. Based on different data indexes is made a comparison that is useful to utilize while choosing various concepts and schemas for the fulfillment of electrically driven vehicles with specific needs and applications.

  References

   Issue

   Electronica 2016, 2016, Bulgaria, Sofia

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание