Оригинал (Original)
Автори: Станев, Р. Х., Кръстева, А. П., Tornelli C., Sandroni C.
Заглавие: Квазидинамичен подход за анализ на бавни преходни процеси в областта на времето в електрически мрежи с разпределени енергийни източници
Ключови думи: бавни преходни процеси; анализ в областта на времето; раз¬пр

Абстракт: Този доклад представя концепцията и приложението на квазидинами¬чен подход за анализ на бавни динамични процеси в електрически мрежи с разпределени енергийни източници (DER). Представеният подход показва бър¬зо и ефективно от изчислителна гледна точка действие при анализа на мно¬говъзлови мрежи с рапределено производство.

Библиография

  Издание

  , том 63, брой 128, 2013, България, София, ТУ - София
  Autors: Stanev, R. H., Krusteva, A. P., Tornelli C., Sandroni C.
  Title: A Quasi-Dynamic Approach for Slow Dynamics Time Domain Analysis of Electrical Networks with Distributed Energy Resources
  Keywords: slow dynamics; time domain analysis; distribution networks, distributed energy resources

  Abstract: This paper presents the concepts and the implementation of a quasi-dynamic approach for slow dynamics time domain analysis of electrical networks with distributed energy resources (DER). The approach presented shows fast and computationally effective performance for time domain analysis of multi node networks with distributed generation.

  References

   Issue

   , vol. 63, issue 128, 2013, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум