Оригинал (Original)
Автори: Цветанова, А. И., Велева, С. С.
Заглавие: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ФИРМЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО
Ключови думи: предприятия, ключови предимства, дейности, критерии, AHP метод

Абстракт: В основата на създаването на устойчиви конкурентни предимства е постигането на стратегически приемущества в осъществяваните дейности. За целта дейностите трябва да се осъществяват не само по-добре от конкурентите, но и по уникален и труднонаподобим начин. Не всички дейности на предприятията носят такива стратегически предимства. Потенциал за постигане на устойчиви конкурентни предимства имат малка част от тях, но предприятията трябва внимателно да определят кои са те. Предвид на посоченото, целта на настоящото изложение е да предложи един подход за определяне на потенциала на фирмените дейности за постигане на конкурентно предимство с използване на АНР метода (The analytical hierarchic process)и да демонстрира приложимостта му с пример. Използването на този подход би могло да подпомогне ръководителите при анализ на възможностите на предприятията за постигане на конкурентоспособност. Той ще намали субективизма в оценките и ще улесни вземането на правилни управленски решения.

Библиография

  Издание

  , 2014, Албания,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: C, A. I., A, S. S.
  Title: DEFINING THE COMPETITIVE ADVANTAGE POTENTIAL OF FIRMS’ ACTIVITIES
  Keywords: еnterprise, activities, competitive advantage, criteria, AHP method

  Abstract: An important issue in enterprises’ management and development is defining the potential of firm’s activities to achieve competitive advantage which is also seen as a necessary prerequisite for improving their competitiveness. It is connected with the selection of choice criteria for subjective decision making. The goal of this paper is to reveal an approach for defining the potential of firm’s activities to achieve competitive advantage by using the AHP method. Using this method will make the procedures of activities selection easier and will reduce the subjectivity in decision –making process. Here a system of choice assessment criteria is also applied in particular case.

  References

   Issue

   , 2014, Albania,

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум