Оригинал (Original)
Автори: Хинов, Н. Л., Рангелов, Н. Р.
Заглавие: ИНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРАВ ZVS ПОСТОЯННОТОКОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ
Ключови думи: прав постояннотоков преобразувател, меки комутации по напреж

Абстракт: В работата е представена методика за инженерно проектиране на прав постояннотоков преобразувател, работещ с нулеви комутации по напрежение (ZVS). Предложена е процедура за замяна на изчислените стойности на резонансните елементи (кондензатори и индуктивности) със стандартни. Това е направено с цел получаването на зададените при проектирани изходни параметри на постояннотоковия преобразувател, при използване на стандартни стойности на резонансни елементи.

Библиография

  Издание

  ЕЛЕКТРОНИКА 2014, том 1, стр. стр. 6, 2014, България, София, ISSN 1313-3985

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hinov, N. L., Rangelov, N. R.
  Title: ENGINEERING DESIGN METHODOLOGY FOR BUSK ZVS DC-DC CONVERTER
  Keywords: Busk DC - DC converter, ZVS, Design procedure, Quasi-resonant converters.

  Abstract: The work presents a methodology for engineering design a Busk converter working zero voltage commutations (ZVS). Procedures have been proposed for replacement of the calculated values of the switching capacitors standard. The purpose of these procedures is to obtain a set of output parameters of DC-DC converters, under standard values of the resonance elements.

  References

   Issue

   ELECTRONICA 2014, vol. 1, pp. 6, 2014, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-3985

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум