Оригинал (Original)
Автори: Желязков, Г., Г., Николов, Ст. Ж., Митев, М. Г.
Заглавие: СЪВМЕСТНО РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИ ОТ РАЗНОТИПНИ ДЕТЕКТОРНИ СИСТЕМИ
Ключови думи: Параметри на околната среда, корелация, регистрация на после

Абстракт: Разгледани са основните принципи и изисквания при проектирането на измервателна система за регистриране на разнотипни физични величини. Представени са и обосновани различните видове изследвани параметри, особеностите при тяхната регистрация и, които поставят върху системата. В допълнение са разгледани и различните методи за събиране и запис на данни в регистриращата система.

Библиография

 1. Grieder, P. K. F., 2001, Cosmic rays at earth: researcher's reference manual and data book., Amsterdam, ELSEVER,
 2. Сокуров В.Ф., 2005, Физика космических лучей: космическая радиация, Ростов на Дон, Феникс
 3. Мурзин, В.С., 1979, Введение в физику космических лучей, 2-е изд., доп., Москва, Атомиздат
 4. Kieda, D.B., 1995, A new technique for the observation of EeV and ZeV cosmic rays, Astroparticle Physics, том 4, стр. стр. 133-150
 5. Spieler, H., 2005, Semiconductor detector systems., New York, Oxford Press
 6. Lyons, R, 2004, Understanding Digital Signal Processing, New Jersey, Prentice Hall

Издание

Национална конференция с международно участие "Електроника 2012", стр. стр. 69 - 74, 2012, България, София

Пълен текст на публикацията

Autors: Zhelyazkov, G., G., Nikolov, St. Z., Mitev, M. G.
Title: Simultaneous Registration and Recording of Data From a Variety of Different Detector System
Keywords: environmental parameters, correlation, data-list, consequential, histogram

Abstract: This paper describes the basic principles of designing a measurement system for a variety of environmental physical parameters. An overview of the different kinds of measured parameters is presented along with the requirements they put upon the system. Furthermore, the different methods of collecting and storing data within the measurement system are presented. A basic outline of the system in process is given with notes about its future implementation.

References

 1. Grieder, P. K. F., 2001, Cosmic rays at earth: researcher's reference manual and data book., Amsterdam, ELSEVER,
 2. Сокуров В.Ф., 2005, Физика космических лучей: космическая радиация, Ростов на Дон, Феникс
 3. Мурзин, В.С., 1979, Введение в физику космических лучей, 2-е изд., доп., Москва, Атомиздат
 4. Kieda, D.B., 1995, A new technique for the observation of EeV and ZeV cosmic rays, Astroparticle Physics, том 4, стр. стр. 133-150
 5. Spieler, H., 2005, Semiconductor detector systems., New York, Oxford Press
 6. Lyons, R, 2004, Understanding Digital Signal Processing, New Jersey, Prentice Hall

Issue

XI NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION “ELECTRONICA 2012”, pp. 69 - 74, 2012, Bulgaria, Sofia

Full text of the publication

Вид: постер/презентация в национален форум