Оригинал (Original)
Автори: Дяков, Д. И., Комарски, ДПК.
Заглавие: Позициониращи системи за ъглова ориентация
Ключови думи: ъглова ориентация, позициониране, позициониращи системи

Абстракт: Позициониращите ситеми за ъглова ориентация намират приложение в почти всички сфери на фината механика, като се използват най-вече за ориентиране и позициониране с висока точност на детайли и модули от механични системи, за осигуряване на постоянна ос на ротация и за измерване на ъглови отклонения. В настоящият доклад са разгледани различните видове позициониращи модули за ъглова ориентация и са анализирани техните особености.

Библиография

  Издание

  VII Конференция с международно участие "Машинознание и Машинни Елементи" '11, 2011, България, София, ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Diakov, D. I., Komarski, DPK.
  Title: POSITIONING SYSRTEMS FOR ANGULAR ORIENTATION
  Keywords: angular orientation, positioning, positioning systems

  Abstract: Positioning systems for angular orientation are used in almost all spheres of precision mechanics, using mostly for orientation and positioning with high precision of components and assemblies of mechanical systems to provide a constant axis of rotation and angular measurements. This report represents different types of positioning stages for angular orientation and their characteristics are analyzed.

  References

   Issue

   VII Конференция с международно участие "Машинознание и Машинни Елементи" '11, 2011, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум