Лого ТУ

Технически университет - София

 

"Е-Университет"

 

 
Знак доп. възм. двуфакторно удостоверяване
QR код

pomДистанционна помощpom
pom Забележки:
Кликнете, за да прочетете целия текст.
© ТУ - София 2009 - 2022.
Отделни модули на тази система са разработени с финансовата подкрепа на
eu
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0023
Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет - София (ТУ-София), изпълнен по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
esf2