Технически университет - София

 

"Е-Университет"

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА INTERNET EXPLORER И GOOGLE CHROME С WINDOWS 10, ВЕРСИЯ 1803

Дистанционна помощ
Важнa информация за потребителите на Mozilla Firefox
Забележка:
Системата използва безплатен софтуер за работа с цифрови подписи, който е разработен от университет "Jaume I" в гр. Castelló, Испания в рамките на проект "Clauer".

© ТУ - София 2009 - 2018.
Отделни модули на тази система са разработени с финансовата подкрепа на
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0023
Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет - София (ТУ-София), изпълнен по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!