Система „Електронно гласуване”

В системата за електронно гласуване се зареждат електронни списъци на всички гласуващи (съгласно утвърдените списъци). Самите списъци се подпечатват, подписват и сканират. Сканираните списъци се публикуват на сайта на системата.

За всяко изборно бюро се генерират уникални пароли, които по количество са повече  от броя на списъчния състав и се предоставят на съответното бюро заедно със списък на паролите.

Предоставят се и утвърдените списъци на гласуващите.
В определения период (срок) всеки гласуващ отива при изборното си бюро и от урна изтегля на случаен принцип парола, като удостоверява получаването й с подпис в списъка на гласуващите. След приключване на срока за получаване на паролите (бюлетините) изборното бюро отваря урната и проверява останалите пароли. Всички нераздадени пароли се отбелязват в списъка на паролите. Списъкът се сканира и се качва в сайта на системата.

Сканиран утвърден списък с гласуващи и кои са получили пароли срещу подписи.

 

Списък за гласуване за приемане на правила………..

 

 

име

презиме

фамилия

звено

Получил парола

 

Иван

Петров

Пешев

ФЕТТ

подпис

 

Стоян

Стоянов

Тетов

ФЕТТ

 

 

Ивана

Петрова

Христова

ФЕТТ

подпис

 

Пенка

Колева

Сидерова

ФЕТТ

подпис

 

………………..

 

 

 

 


Сканиран списък с нераздадени пароли

Списък на нераздадени пароли за гласуване на …..2011г.

Изборно бюро 3

ghg45hf58

анулирана

Подпис на председателя

hjy54fh85

  анулирана

Подпис на председателя

juk85il35

анулиарна

Подпис на председателя

Сканира се списъкът на гласуващите с подписите за получени пароли и също се качва в системата. Нераздадените пароли се блокират в системата. Списъците (на гласуващи и нераздадени пароли) и физическите носители на нераздадените паролите се предават в Централната изборна комисия.

В определения срок системата се отваря за гласуване. Гласуващите влизат в системата чрез паролата, която са изтеглили и която знаят само те (избрана е случайно).

 За всички членове е достъпна информацията кои са получили пароли (колко участват в изборите) и кои са анулираните пароли. При това положение не е възможно някой да се разпише вместо друг или в изборите да участват допълнителни бюлетини.   
При попълването на електронната бюлетина е възможен само един избор – „ДА”, „НЕ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. Изборът на който и да е от отговорите не позволява избор на втори, т.е. имаме еднозначно дефиниран отговор. След приключване на попълването всеки гласуващ разпечатва електронната си бюлетина, която съдържа резултата от избора и уникален код.

След приключване на гласуването системата се отваря и всички бюлетини се обявяват заедно с получените резултати. Всеки желаещ може да провери резултата. Всеки вижда и собствената си бюлетина, с което може да се увери, че не е манипулирана. Всеки може да провери и дали в резултата са се появили бюлетини извън количеството на получилите бюлетини (списъците с подписи).

Резултати от гласуване


Процедура „Ръчен контрол”.

В случай на оспорен резултат се провежда ръчно броене. За целта всеки прегъва разпечатаната си бюлетина, така че в долния и край да се вижда контролния номер от системата и се явява в изборното бюро. Там подпечатват бюлетината и тя се пуска в урната. Следва контролно преброяване в ръчен режим.

Процедура „Явно гласуване”

При тази процедура всеки получил парола се разписва в списък срещу паролата която е получил.  При обявяване на резултатите се обявява номера на паролата. Ако е необходимо може да се идентифицира кой е получил паролата.

Процедура „Поименно гласуване”.

При тази процедура системата автоматично генерира парола срещу всяко име. При обявяване на резултата се обявява името.

Процедура „Персонално гласуване”

При тази процедура се гласува в реално време чрез използване на електронния подпис. Разликата с поименното гласуване е, че при поименното гласуване в системата се влиза срещу предварително раздадена парола, по определена тематика, в определен срок. При тази процедура се участва по избор без предварително зададени параметри, а само срещу идентифициране. Например при нея може да се предложи точка за гласуване и т.н.