Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Kunchev, L. P.
Title: Research of vehicles directional stability
Keywords: directional stability, lateral elastisity, slip angle

References

  1. Rokard, 1951, Vehicle stability, France, , <>,

Issue
MOTAUTO'12, 2012, Bulgaria, НТС по машиностроене

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание

Въведена от: проф. д-р Лило Петков Кунчев