Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Дамянов,И., Младенов,Г., Пашкулски,Г.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА СКОРОСТИТЕ НА АВТОМОБИЛНОТО ДВИЖЕНИЕ В ГРАД СОФИЯ
Ключови думи: скорости на автомобилно движение в градовете, трафик

Абстракт: В доклада се представят изследвания на скоростите на автомобилното движение в различни зони, дни и часове на гр.София.

Библиография

  Издание
  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 212-214, 2009, България, Созопол

  Autors: MADJARSKI, E. M., SALIEV, D. N., DAMIANOV,I., MLADENOV,G., PASHKULSKI,G.
  Title: INVESTIGATION OF SPEEDS OF THE AUTOMOBILE TRAFFIC IN SOFIA CITY
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue
   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 212-214, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум

   Въведена от: ас. Ана Георгиева Пискова