Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Младенов,Г., Маркова,В.
Заглавие: ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЦИКЪЛА И ВРЕМЕНАТА НА ФАЗИТЕ ПРИ РАБОТА НА СВЕТОФАРНАТА УРЕДБА ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН
Ключови думи: : транспортни потоци, време за чакане на кръстовище, оптимизиране на времето на светофарен цикъл

Абстракт: Основна тема засегната в доклада: метод за оптимизация на продължителността на светофарен цикъл на кръстовище при намаляване на интензивността на транспортните потоци през летния сезон

Библиография

  Издание
  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 208-211, 2009, България, Созопол

  Autors: MADJARSKI, E. M., SALIEV, D. N., MLADENOV,G., MARKOVA,V.
  Title: DETERMINATION OF THE CYCLE DURATION AND PHASE TIMES OF TRAFFIC LIGHTS DURING THE SUMMER PERIOD
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue
   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 208-211, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум

   Въведена от: ас. Ана Георгиева Пискова