Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П.
Заглавие: СРАВНЯВАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗМЕРЕНИТЕ И ТЕОРЕТИЧНО ПОЛУЧЕНИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА НАЛЯГАНЕТО В ПЪЛНИТЕЛНИЯ ТРЪБОПРОВОД НА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ
Ключови думи: всмукателен колектор, двигатели, налягане, нестабилен поток, газова обмяна, метод на крайни разлики

Абстракт: В публикацията са проведени теоретични и експериментални изследвания на изменение на налягането по дължината на пълнителния тръбопровод при различни режими на работа на бензинов двигател. Направено е съпоставяне на получените резултати с помощта на средната относителна грешка между теоретичните и експерименталните криви и е извършена оценка на приложимостта на математичния модел за бъдещи изследвания.

Библиография

  Издание
  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 117-121, 2009, България, Созопол

  Autors: PUNOV, P. B., EVTIMOV, T. P.
  Title: COMPARE BETWEEN MEASUREMENT AND THEORETICAL PRESSURE VALUES IN GASOLINE INTAKE ENGINE MANIFOLD
  Keywords: intake manifold, engines, pressure, unsteady flow, gas exchange, finite difference method

  Abstract:

  References

   Issue
   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 117-121, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум

   Въведена от: ас. Ана Георгиева Пискова