Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н.
Заглавие: АЛГОРИТЪМ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФАЗИТЕ И ЦИКЪЛА НА СВЕТЛИННО РЕГУЛИРАНИ КРЪСТОВИЩА ПРИ ПРОМЯНА НА ПАРАМЕТРИТЕ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ТЯХНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Ключови думи: транспортни потоци, интензивност, време за чакане на кръстовище, оптимизиране на времето на фазите на светофарния цикъл

Абстракт: В доклада се представя алгоритъм за оптимизация на фазите и цикъла на светофарни уредби в зависимост от параметрите на транспортните потоци.

Библиография

  Издание
  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 313-316, 2010, Албания, Созопол

  Autors: SALIEV, D. N.
  Title:
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue
   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 313-316, 2010, Albania, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум

   Въведена от: ас. Ана Георгиева Пискова