Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Андрецудис,П.
Заглавие: АНАЛИЗ НА СЪСТАВА НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ НА ОСНОВНИ ПЪТНИ АРТЕРИИ НА ГРАД СОФИЯ
Ключови думи: транспортни потоци, интензивност, състав на транспортните потоци

Абстракт: В доклада се представят изследвания за състава на транспортните потоци в различни зони, дни и часове по основни пътни артерии на град София.

Библиография

  Издание
  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 298-300, 2010, България, Созопол

  Autors: MADJARSKI, E. M., SALIEV, D. N., ANDRETZUDIS,P.
  Title: ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF TRAFFIC FLOWS ON MAIN THOROUGHFARES OF THE CITY OF SOFIA
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue
   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 298-300, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум

   Въведена от: ас. Ана Георгиева Пискова