Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Пунов, П. Б., Евтимов, Т. П.
Заглавие: МОДЕЛИ, ОПИСВАЩИ ГОРИВНИЯ ПРОЦЕС ПРИ ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ С НЕРАЗДЕЛНИ ГОРИВНИ КАМЕРИ
Ключови думи: diesel engines, direct injection, combustion modeling, rate of heat release, mixing controlled model

Абстракт: В публикацията са разгледани особеностите при протичането на горивния процес в съвременните дизелови двигатели с непосредствено впръскване на горивото. Дефинирани са отделните периода на процеса. Разгледани са видовете математични модели използвани при математичното моделиране на горенето в дизеловите двигатели. Подробно са анализирани предимствата и недостатъците на най-често използваните еднозонови модели.

Библиография

  Издание
  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 141-146, 2010, България, Созопол

  Autors: PUNOV, P. B., EVTIMOV, T. P.
  Title: MODELS DESCRIBE THE COMBUSTION PROCES IN DIRECT INJECTION DIESEL ENGINES
  Keywords: diesel engines, direct injection, combustion modeling, rate of heat release, mixing controlled model

  Abstract:

  References

   Issue
   , pp. 141-146, 2010, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум

   Въведена от: ас. Ана Георгиева Пискова