Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Атанасова, Р. П., Павлова, М. Ц., Софронова, Д. А.
Заглавие: Дизайнерска и конструктивно-технологична концепция за детско облекло
Ключови думи: подвижна яка, детско облекло, бродерия, дизайн, технология, конструиране

Абстракт: Разработката предлага конструктивно-технологична и дизайнерска концепция на елементи и възли от детското облекло, визираща някои аспекти от възпитанието на детето. Реализирани са конструкция, технология и интересно художествено оформяне на бродерии за яки към детско облекло. Яките са подвижни с цел лесно поддържане при носене и за да се внесе необходимото разнообразие при този вид облекло. Целта е да се търси многофункционалност при създаването на дизайн за детско облекло, от гледна точка, както на възможност за бърза смяна при необходимост и лесно комбиниране с други облекла, така и за приучване към определени навици под формата на забавна игра и предоставяне на опции за насочен избор на детето.

Библиография

  Издание
  НК с международно участие ЕМФ 2018, том 2, брой 1, стр. стр. 394-402, 2018, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1314-5371

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Atanasova, R. P., Pavlova, M. Z., Sofronova, D. A.
  Title: Design and pattern making-technological concept for children's clothing
  Keywords: removable collar, children’s clothing, embroidery, design, technology, pattern making

  Abstract: The paper deals with a constructive technological and design concept of elements and assembly of the children's clothing, covering some aspects of the children's education. The pattern making, technology and artistic design of collar embroidery to children's clothing have been realized. The collars are removable for easy wearing and to bring the necessary variety to this type of garment. The aim of the development is to be looked multifunctionality in the design of children's clothing, from the point of view of the possibility of fast change as needed and easy combination with other garments, as well as the learning of certain habits in the form of a fun game and the provision of options for directional choice of the child.

  References

   Issue
   SC EMF 2018, vol. 2, issue 1, pp. 394-402, 2018, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1314-5371

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication