Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Колева, Н. В., Пенева, Г. П.
Заглавие: ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ МСП ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНДУСТРИЯ 4.0
Ключови думи: Industry 4.0; Internet of Things (IoT); Industrial Internet of Things (IIoT); Smart Factories; Digitalization; Small and Medium-sized Enterprises (MSEs).

Библиография

  Издание
  , 2019, България,

  Autors: Koleva, N. V., Peneva, G. P.
  Title: AN EMPIRICAL STUDY ON THE READINESS OF BULGARIAN SMEs TO IMPLEMENT INDUSTRY 4.0
  Keywords: Industry 4.0; Internet of Things (IoT); Industrial Internet of Things (IIoT); Smart Factories; Digitalization; Small and Medium-sized Enterprises (MSEs).

  References

   Issue
   , 2019, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.

   Въведена от: ас. Габриела Пенева Пенева