Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, Д. А., Гълъбов, В. Т.
Заглавие: ОСОБЕНОСТИ НА МОДЕЛА НА ФАНТ ОТ ВТОРИ РЕД ПРИ РЕЧЕОБРАЗУВАНЕТО
Ключови думи: системи с речева комуникация, модел на Фант, фаза на отворен глотис, човеко-машинни системи

Абстракт: Процесът на речеобразуване се описва с модела на Фант, който приема, че процесът е от типа "импулсен източник - филтър". За определяне на параметрите на филтъра съществуват множество методи, повечето от които изискват приемането на хипотезата за линеен чистополюсен филтър. В статията се демонстрира, че моделът на Фант обяснява някои феномени на речеобразуването, като влошена разбираемост например.

Библиография

  Издание
  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 181-188, 2012, България, Созопол

  Autors: Damyanov, D. A., Galabov, V. T.
  Title: CHARECTERISTICS THE MODEL OF FANT OF SECOND ORDER ON SPEECH PRODUCTION
  Keywords: speech communication systems, model of Fant, phase of open glottis, manmachine systems

  Abstract: The speech production process is described by the model of Fant, which utilizes the "pulse driver - filter" model. When estimating the coefficients of the filter, one can use many methods, most of which assume an all-pole filter. As it is stated in this paper, the model of Fant explains some of the phenomena of speech production as poor intelligibility for example.

  References

   Issue
   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 181-188, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум

   Въведена от: ас. Ана Георгиева Пискова