Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л., Соколов, Е. Е.
Заглавие: Определяне на ефективната площ на пневматични еластични елементи в лабораторни условия
Ключови думи: Пневматичен еластичен елемент, налягане, ефективна площ, преместване

Абстракт: В статията е определена ефективната площ на пневматичен еластичен елемент във функция на деформацията му. За целта е предложена и използвана оригинална методика. Направен е анализ на получената характеристика.

Библиография

  1. Grajnert, J., 1996, Theoretical and experimental basis of designing pneumatic suspensions, Wroclaw, Wroclaw University of Science and Technology

Издание
ЕКОВрна, том XXIV, 2017, Албания, Варна, Технически Университет - Варна, ISSN 2367- 6965

Издателските права се държат от ЕКО Варна

Autors: Pavlov, N. L., Sokolov, E. E.
Title: Determination of air springs effective area under laboratory conditions
Keywords: air spring, effective area, diameter, force, displacement, pressure, test bench

Abstract: In this paper the effective area characteristic of an air spring was determinate. For obtaining the characteristic is used original method. The obtained characteristic shown and analyzed.

References

  1. Grajnert, J., 1996, Theoretical and experimental basis of designing pneumatic suspensions, Wroclaw, Wroclaw University of Science and Technology

Issue
EKOVarna, vol. XXIV, 2017, Albania, Varna, TU-Varna, ISSN 2367- 6965

Copyright ЕКО Варна

Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание

Въведена от: гл. ас. д-р Николай Любенов Павлов