Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Йорданова, С. Т.
Заглавие: РАЗМИТ РЕГУЛАТОР НА СМИТ ЗА НЕЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ С ЧИСТО ЗАКЪСНЕНИЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРАЛЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНА КОМПЕНСАЦИЯ
Ключови думи: закъснениe, нелинеен обект, паралелно разпределена компенсация, размит Смит предиктор, симулация, устойчивост

Абстракт: Предложен е метод за синтез на размит Смит предиктор (РСП) за нелинеен обект със закъснение. РСП е изграден на база на Takagi-Sugeno-Kang (TSK) размит модел на обекта, съставен от локални линейни обекти със значителни чисти закъснения. Използва се принципът на Паралелно Разпределена Компенсация (ПРК) и локалните линейни регулатори се синтезират като класически Смит предиктори за съответните локални обекти за компенсиране на закъсненията им. Изведени са условия на Ляпунов за анализ на устойчивостта на глобалната размита система като линейни матрични неравенства. Синтезиран е РСП за управление на температурата в лабораторна пещ и затворената система e изследвана чрез симулация.

Библиография

  Издание
  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 15-24, 2012, България, София

  Autors: Yordanova, S. T.
  Title: FUZZY SMITH PREDICTOR FOR NONLINEAR PLANTS WITH TIME DELAY BASED ON PARALLEL DISTRIBUTED COMPENSATION
  Keywords: fuzzy Smith predictor, nonlinear plant, parallel distributed compensation, simulation, stability, time delay compensation

  Abstract: A method for the design of fuzzy Smith predictor (FSP) for a nonlinear plant with time delay is developed. The FSP is based on Takagi-Sugeno-Kang (TSK) plant model, comprised of linear local plants with significant time delays. Тhe principle of Parallel Distributed Compensation (PDC) is employed and the local linear controllers are designed as classical Smith predictors for the corresponding local linear plants aiming at compensation of their time delays. Lyapunov conditions for analysis of the global fuzzy system stability are suggested in the form of linear matrix inequalities. A FSP is designed for the control of the temperature in a laboratory furnace and the closed loop system is investigated via simulations.

  References

   Issue
   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 15-24, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум

   Въведена от: ас. Ана Георгиева Пискова