Оригинал (Original)
Автори: Заркова,Ю., Милушев, Г. С.
Заглавие: МЕТОДОЛОГИЯ НА ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГИЕН ОДИТ
Ключови думи: енергийна ефективност, одит, оценка, измервания

Абстракт: В доклада са разгледани етапи на електро-енергийно обследване за промишлени обекти, като част от общия енергиен одит. Предложен e принципен подход за провеждане електро-енергиен одит. С оглед на целите и задачите на такъв тип изследване е застъпено и подробно описано съдържанието на доклад за електро-енергиен одит, оценка за постигнатите ползи и препоръки за реализация.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 397-406, 2012, България, Созопол
  Autors: Zarkova,J., Milushev, G. S.
  Title: ENERGY AUDIT METHODOLOGY
  Keywords: energy efficiency, audit, assessment, measurements

  Abstract: In the paper an overview of the different types of electrical energy auditing at the industrial sites as a part of common energy audit was made. Propose and suggest a general approach for conducting an electrical energy audit. In respect of the goals and missions of the study the document presents and provides a detailed description of energy report content. It estimates and evaluates the achieved benefits and recommendations for implementation.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 397-406, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум