Оригинал (Original)
Автори: Кирилова,К., Милушев, Г. С.
Заглавие: КАЛИБРИРАНЕ И ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ С КАЛИБРАТОР CX 1651
Ключови думи: проверка, калибриране, средства за измерване, калибратор

Абстракт: В работата, на базата на сравнение на подходите при калибриране и при проверка на средствата за измерване са анализирани функционалните възможности на многофункционален калибратор CX 1651. Разгледани са възможностите му да реализира двете метрологични процедури и обхватите му по величини със съответните неопределености. Направен е метрологичен анализ на приносът му в модела на неопределеността на калибрираното средство за измерване, както и ограниченията от метрологичен характер в процесите на проверка. Подготвено е описание на процедурите под формата на методика, с оглед на автоматизация на метрологичния експеримент.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 387-396, 2012, България, Созопол
  Autors: Kirilova,K., Milushev, G. S.
  Title: CALIBRATION AND VERIFICATION OF MEASURING INSTRUMENTS WITH CALIBRATOR CX 1651
  Keywords: verification, calibration, measuring instruments, calibrator

  Abstract: The work, based on a comparison of approaches for calibration and verification of measuring instruments are analyzed functionality of multifunctional calibrator CX 1651. The possibilities to implement both its metrological procedures and scope of variables the corresponding uncertainties. It is made metrological analysis of its contribution to model uncertainty calibrated tool for measuring and metrological limitations of nature in the process of verification. Prepared a description of the procedures in the form of a methodology with a view to automation of metrological experiments.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 387-396, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум