Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Стойков, К. С., Филипова-Петракиева, С. К.
Заглавие: МАГНИТНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОПЕЩНИ ТРАНСФОРМАТОРИ-АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ИЗЧИСЛЕНИЯТА
Ключови думи: магнитна система, ядро, пластини, активно сечение

Абстракт: В работата е разгледана магнитната система на мощни трансформатори за захранване на електродъгови пещи. Предложено е автоматизирано определяне на ширините на пластините на магнитопровода (ядрата и яремите) при зададени диаметър на ядрото на магнитопровода и ширина на най-широката пластина. Получените резултати се сравняват с нормализирани стойности на пластините приети в практиката. В табличен вид са дадени стойности за различни диаметри на ядрата и различен брой стъпала.

Библиография

  Издание
  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, стр. стр. 361-370, 2012, България, Созопол

  Autors: Stoykov, K. S., Petrakieva, S. K.
  Title: AUTOMATED CALCULATIONS IN MAGNETIC SYSTEM FOR ELECTRIC FURNACE TRANSFORMERS DESIGN
  Keywords: magnetic system, core, lamellas, active section

  Abstract: In the work a magnetic system of power transformers supplying electric furnaces, is discussed. It is proposed the automated calculation of the lamellas width for the magnetic system (cores and yokes), when the diameter of the core and the width of the widest lamella are known. The calculations are compared with the standard values from practice. The final results for different cores diameters and different numbers of the steps are shown in tables.

  References

   Issue
   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 361-370, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум

   Въведена от: ас. Ана Георгиева Пискова