Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Марковски, А. Г.
Заглавие: ОПТИМИЗАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ В MATLAB ЗА НАСТРОЙКА НА РЕГУЛАТОРИ
Ключови думи: методи за оптимизация , настройка на регулатори

Абстракт: Разгледани са възможностите за настройка на параметрите на регулатори за автоматично управление с реализираните в MATLAB процедури за оптимизация. Сравнени са резултати от прилагане на локални методи за оптимизация (напр. квазинютонови методи) и на глобални (генетични алгоритми и др.) при модели с нелинейност, като акцентът е получаване на най-добро качество при конкретен режим на работа. За илюстрация са проведени опити върху лабораторни модели на фирмата Интеко.

Библиография

  Издание
  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 169-174, 2012, България, Созопол

  Autors: Markovski, A. G.
  Title: OPTIMIZATION PROCEDURES IN MATLAB FOR ADJUSTMENT OF REGULATORS
  Keywords: optimization methods in control theory, regulator adjustment

  Abstract: In the present communication the possibilities for adjustment of the parameters of regulators for automatic control by means of optimization procedures realized in MATLAB are presented. Compared are the results from application of local (for example, quasi-Newton methods) and global optimization methods (genetic algorithms, etc) in models of physical objects with high nonlinearity, with a stress on obtaining highest quality at different operation regimes. The methods are demonstrated on laboratory models of the Polish enterprise Inteco.

  References

   Issue
   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 169-174, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум

   Въведена от: ас. Ана Георгиева Пискова