Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Филипова-Петракиева, С. К.
Заглавие: ОПТИМИЗАЦИЯ НА МЕ¬ТОДА НА ХАКИМИ ЗА ОПРЕДЕ-ЛЯНЕ АБСОЛЮТЕН ЦЕНТЪР НА НЕОРИЕНТИРАН ГРАФ
Ключови думи: неориентиран граф

Библиография

  Издание
  , том 62, брой 17, 2012, България, София, ТУ - София

  Autors: Filipova, S. K.
  Title: OPTIMIZATION OF THE HAKIMI METHOD FOR DETERMINING THE ABSOLUTE CENTER OF THE UNDIRECTED GRAPH
  Keywords: undirected graph

  References

   Issue
   , vol. 62, issue 17, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум

   Въведена от: доц. д-р Симона Кирилова Филипова-Петракиева