Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Цветков, П. М., Милушев, Г. С., Гуров, Н. Р.
Заглавие: МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
Ключови думи: електрическа енергия

Библиография

  Издание
  , том 62, брой 4, 2012, България, София, ТУ - София

  Autors: Tzvetkov, P. M., Milushev, G. S., Gurov, N. R.
  Title: METROLOGY ASSURANCE OF THE ELECTRICAL POWER QUALITY CONTROL
  Keywords: electrical power

  References

   Issue
   , vol. 62, issue 4, 2012, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia

   Вид: публикация в международен форум

   Въведена от: проф. д-р Пламен Маринов Цветков