Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Георгиева А., Йорданова, С. Т.
Заглавие: Генетични алгоритми за настройка на параметрите на размити регулатори
Ключови думи: генетични алгоритми, размито управление, оптимизация, технологични процеси, целева функция

Абстракт: Размитите регулатори (РР) са нелинейни с обща процедура за синтез без класически математичен модел или с размит модел на обекта. Получаването на размит модел на обекта и настройката на параметрите на РР по експериментални данни се свеждат до решаването на оптимизационни задачи с целеви функции, свързани с постигане съответно на точност на модела на обекта или на устойчивост, робастност при смущения и неопределености в обекта и желани показатели на преходния процес на затворената система. Цел на настоящата разработка е преглед и сравнителен анализ на възможностите на генетичните алгоритми за оптимизация в задачите за размито моделиране и управление.

Библиография

  Издание
  Годишник на Технически университет-София, том 63, брой 1, стр. стр. 151, 2013, България, София, Технически университет-София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Georgieva A., Yordanova, S. T.
  Title: Genetic Algorithms for Tuning of the Parameters of Fuzzy Controllers
  Keywords: genetic algorithms, fuzzy control and modelling, optimization, technological processes, fitness function

  Abstract: The fuzzy logic controllers (FLC) are nonlinear with general design procedure that uses either no classic mathematical plant model or is based on fuzzy plant model. The derivation of the fuzzy model and the tuning of the FLC parameters from experimental data can be considered optimization problems with functions, related to ensuring of plant model accuracy or respectively of closed-loop system stability, robustness to disturbances and plant model uncertainties and desired performance. The aim of the paper is an overview and a comparative analysis of the facilities of genetic algorithms for optimization in modeling and control problems.

  References

   Issue
   Proceedings of the Technical University of Sofia, vol. 63, issue 1, pp. 151, 2013, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание

   Въведена от: проф. д.т.н. Снежана Тодорова Йорданова