Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Алексиев, С. Л., Начев Н., Велев Е.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА КОНСТРУИРАНЕ ГЕРОЛКОВА ХИДРОМАШИНА КАТО ОПРЕДЕЛЯЩИ СА РАЗМЕРИТЕ НА РОЛКИТЕ
Ключови думи: хидромашина, зъбна двойка,геролкова, ролки

Абстракт: В настоящата статия е описана методика за решаване на задачата за проектиране на зъбната двойка на геролкова безсепараторна хидромашина, свързана с трудното напасване на броя на броя ролките и стардартните размери на диаметура им.

Библиография

  Издание
  АДП 2013, том 1, брой 1, стр. стр. 127, 2013, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Aleksiev, S. L., Nachev N., Velev E.
  Title: METHODOLOGY FOR CONSTRUCTING A GEROLLER HYDRAULIC MACHINE AS DETERMINANT ARE THE DIMENSIONS OF THE ROLLERS
  Keywords: hydraulic machine, gear couple, geroller, rolls

  Abstract:

  References

   Issue
   , issue 1, pp. 127, 2013, Bulgaria, ISSN 1310-3946

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум

   Въведена от: доц. д-р Станислав Любенов Алексиев